CSR

W naszej firmie od kilkunastu lat wspieramy społeczności lokalne oraz instytucje pożytku publicznego w ich działaniach statutowych. Korzystając z zasad odpowiedzialnego biznesu systematycznie i konsekwentnie wdrażamy dobre praktyki i odpowiedzialnie podchodzimy do podjętych zadań i wyzwań.

Każdy z naszych kontrahentów i pracowników jest dla nas bardzo ważny. Każdemu z nich otwieramy drogę do rozwoju oraz wspólnego sukcesu. Nieprzerwanie dbamy o relację z otaczającymi nas ludźmi, społecznościami lokalnymi, a także stale rozwijamy się. Pracując nad wzrostem wydajności i efektywnością podejmowanych wyzwań nie zapominamy o środowisku, starając się stawiać przed sobą najwyższe wymagania na drodze ku dbałości o otoczenie.

Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu poprzez systematyczną współpracę z osobami w wieku 50+ starając się wykorzystać się ich doświadczenie i życiową zaradność.Celem naszej firmy jest długofalowy i odpowiedzialny rozwój. Chcemy, by przynosił on nie tylko korzyści biznesowe, ale wywierał również trwały i pozytywny wpływ na otoczenie, w którym działamy i tym samym na całą polska gospodarkę.

Zobowiązujemy się zatem przestrzegać niniejszej Deklaracji i działać według poniższych punktów:

I. Rozwój Kapitału Społecznego – Komunikowanie się ze społecznością lokalną, czynne wspieranie inicjatyw i rozwoju cywilizacyjnego regionu we współpracy z władzami i organizacjami lokalnymi.

II. Rozwój Kapitału Ludzkiego – Budowanie zaufania i poszanowania pracowników i współpracowników umożliwiając ciągłą i rzetelną komunikacje obustronną. Wspieranie ich rozwoju poprzez dostęp do szkoleń i wiedzy. Zwalczanie wszelkich przejawów dyskryminacji, nietolerancji wśród pracowników i współpracowników.

III. Transparentność zarządzania – Przestrzeganie prawa i etyki biznesu na wszystkich poziomach funkcjonowania firmy, jej działaniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz współpracowanie z firmami o etycznych zasadach zarządzania.

IV. Ochrona zasobów naturalnych – Wszelkie działania firmy wykonywane są z możliwie jak największym poszanowaniem dla środowiska naturalnego. Propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska wśród pracowników, współpracowników i partnerów biznesowych.

V. Promowanie dobrych praktyk CSR – Dzielenie się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami z innymi przedsiębiorcami, partnerami biznesowymi i władzami lokalnymi oraz kształcenie i uświadamianie społeczności w zakresie działań odpowiedzialnego biznesu.

Niniejsza deklaracja wchodzi w życie z dniem 18.02.2014 r.